top of page

O výzkumu

Celonárodní reprezentativní průzkum sexuálního chování a well-beingu obyvatel České republiky, neboli CZECHSEX je realizován Centrem pro sexuální zdraví a intervence v rámci Národního ústavu duševního zdraví v průběhu listopadu 2023 - března 2024. Kvůli přerušení série českých národních průzkumů sexuálního chování realizovaných v letech 1993–2013 sexuologickým ústavem 1 LF a VFN nejsou v posledním desetiletí k dispozici žádná data o sexualitě českých obyvatel.

Proto byl připraven komplexní průzkum sexuality CZECHSEX, který jako první v ČR respektuje mezinárodní doporučení metodiky provedení reprezentativních výzkumů sexuality a genderu. Cílem  průzkumu je shromáždit komplexní údaje o sexuálním zdraví, preferencích, chování a postojích  dospělých v ČR a poskytnout tak recentní referenční data o sexuálním zdraví české populace. Tyto údaje jsou nezbytné pro správné nastavení zdravotních a sociálních služeb  v oblasti sexuálního zdraví populace a preventivních strategií v oblasti sexuální delikvence.

 

CZECHSEX je unikátní svou komplexností:  jeho cílem je shromáždit údaje nejen o sexuálním chování a nových trendech (např. sexualita v on-line prostoru, trendy v seznamování a partnerském soužití), ale také o sexuálním zdraví a pohodě, výskytu potíží v oblasti sexuality podle nového manuálu MKN 11 nebo zkušenostech se sexuálním násilím v on-line a off-line prostoru. V novém dotazníku implementuje  CZECHSEX otázky, které se objevují v prestižních celonárodních výzkumech a doporučených národních bateriích (WHO, European Sexual Medicine Network Cooperation in Science and Technology National Sex Surveys Subgroup, GESID (GER), NATSAL (UK)) tak, aby bylo možné zařazení dat z ČR do mezinárodních statistik. Inovativní je také respektujícím přístupem k oblasti genderové identity a sexuální orientace a důrazem na pozitivní vnímání sexuality.


Projekt CZECHSEX je plně financován Grantovou agenturou ČR (21-31490S). CZECHSEX není realizován pouze jedním pracovištěm, ale je výsledkem dlouhodobé spolupráce odborníků na jednotlivé oblasti z řady českých i zahraničních institucí. Mezi další tuzemské spolupracující instituce patří: Sexuologický ústav VFN UK, Institut pro psychologický výzkum MU, Fakulta humanitních studií UK, Sexuologická Společnost ČLS JEP, Česká společnost pro sexuální medicínu nebo Národní program pro HIV/AIDS při Státním Zdravotním Ústavu.

bottom of page