top of page

Metodika výzkumu

Sběr dat provádí firma Mindbridge Consulting. Sběr dat bude probíhat dvěma způsoby on-line formou (cca 4000 lidí) a osobním dotazováním (cca 2000 lidí), při nichž budou tazatelé*tazatelky kontaktovat osoby vybrané na základě tzv. kvót. To znamená, že respondenti jsou pro účast na výzkumu vybíráni podle pěti stanovených charakteristik: pohlaví, věkové kategorie, vzdělání, kraje a velikosti obce, kde respondent*ka žije. Tyto charakteristiky zajišťují, aby bylo dosaženo reprezentativity výběrového vzorku, všichni respondenti*respondentky tedy jsou unikátní a pro výzkum v zásadě nepostradatelní. Každý oslovený je reprezentantem*reprezentankou své vlastní sociální skupiny a jako celek pak respondenti vytvoří reprezentativní soubor populace České republiky ve věku 18-75 let. Celkem bude osloveno ke spolupráci na výzkumu 6 000 respondentů*respondentek z celé České republiky.


Výzkumníci  důsledně dbají na anonymitu: odpovědi jsou vedeny pod kódy, nelze je spojit s žádnými identifikačními údaji, všechny části týkající se intimity a sexuality vyplňuje respondent*ka sám a v soukromí, tazatel poskytuje pouze technickou podporu a nemá vůbec přístup k vyplněným odpovědím.

Jak probíhá osobní dotazování:
Pro osobní dotazování tazatelé*tazatelky vyhledají osoby odpovídající potřebným charakteristikám a požádají je o rozhovor. Vysvětlí účel výzkumu, představí  zadavatele, zdůrazní princip anonymity a předají rovněž informační materiály umožňující ověření realizaci výzkumu. Všechny cílové osoby obdrží osobní dopis, ve kterém budou vysvětleny cíle studie. Dále obdrží informace ohledně anonymity sběru dat a zaručené ochraně osobních údajů. Ženy budou dotazovány ženami a muži muži. Samotné dotazování začne rozhovorem, kdy tazatel*ka bude zaznamenávat odpovědi respondentů do mobilního elektronického zařízení (tabletu). Po úvodní části předá zařízení respondentovi*respondentce, aby další sekci otázek odpovídal*a sám*a, v soukromí (a tedy tazatel*ka neměl*a možnost vidět, nebo slyšet odpovědi na otázky). Tazatel*ka je po dobu vyplňování sekce otázek určených výhradně respondentovi*respondentce k dispozici jako technická pomoc, pokud by respondent*ka váhal*a, jakým způsobem se má odpověď zaznamenat. Všichni tazatelé*tazatelky budou před výzkumem intenzivně proškoleni v administraci dotazníku, v senzitivním a respektujícím přístupu v oblasti sexuálního zdraví a poskytování informací o možnostech péče v oblasti sexuálního a duševního zdraví v ČR.


 


 

bottom of page